Henkilötietojen luotettava käyttö on osoitus yrityksen vastuullisuudesta ja tuo lisäksi liiketoimintahyötyjä, joten kuka ottaisi tietosuojan markkinointinsa kulmakiveksi?

Posted by Lanka Creative on 24.9.2019 5:00

Hyvä tietosuoja parantaa yrityksen toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta, mutta myös yrityksen luotettavuutta ja houkuttelevuutta kuluttajien silmissä.

Me Lanka Creativessa uskomme, että tietosuojaan uskovan yrityksen kannattaa ottaa se kokonaisvaltaisesti tukemaan liiketoimintaa ja viestiä siitä pitkäjänteisesti.

Tietosuoja ei ole enää vapaaehtoista – henkilötietojen luvaton käyttö tuo seurauksia

Euroopan unionin tietosuoja-asetus GDPR tuli voimaan toukokuussa 2018. Euroopan komissio julkaisi tammikuussa 2019 tilastotietoa sen toteutuksesta.

Asetuksen voimaantulon jälkeen kansalaiset ovat tehneet Euroopassa noin 96 000 henkilötietojen käsittelyyn liittyvää valitusta. Henkilötietoja käsittelevät organisaatiot ovat puolestaan tehneet noin 42 000 ilmoitusta havaitsemistaan tietoturvaloukkauksista.

Viranomaisten asettamista sanktioista eniten huomiota on saanut Ranskan tietosuojaviranomaisen Googlelle langettama noin 50 000 000 euron sakko. Lisäksi käynnissä on useita suuryrityksiä koskevia tutkintoja, joista osa todennäköisesti päättyy langettavaan tuomioon.

Yritysten kokema maineriski on huomattava.

Sanoja ja tekoja hyvien asioiden puolesta

Samaan aikaan useat yritykset ovat omaksuneet yhteiskunnallisesti kantaaottavan viestinnän. Esimerkiksi Niken päätöksestä ottaa Donald Trumpin kritisoima ammattiurheilija Colin Kaepernick mainoskampanjansa keulakuvaksi on kirjoitettu ja puhuttu paljon. Tulokset vaikuttavat olleen Nikelle myönteiset. Suomessa Finlayson on kampanjoinut näyttävästi esimerkiksi miesten ja naisten välisen palkkatasa-arvon puolesta.

Markkinoinnin tuloksellisuutta tutkiva WARC on todennut uudessa tutkimuksessaan, että yrityksen julkisuuskuvaa parantamaan pyrkivät mainoskampanjat ovat yleistyneet viimeisen viiden vuoden aikana.

Mutta kuka ottaisi tietosuojan ja läpinäkyvyyden yritysviestintänsä ja markkinointinsa keihäänkärjiksi?

Luotettava henkilötietojen käsittely tuo liiketoimintahyötyjä

Tietosuoja on yksi Lanka Creativen tunnistamista, yritysten toimintaa ja strategista viestintää tulevaisuudessa ohjaavista globaaleista trendeistä.

Sitran teettämän tuoreen selvityksen mukaan ihmiset haluavat entistä enemmän valtaa suhteessa omien henkilötietojensa käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Kansainvälinen, voimakkaassa kasvussa oleva MyData-liike tukee kansalaisten päätöksentekokykyä heistä kerättyjen tietojen käytössä.

Talouslehti Forbes puolestaan kirjoitti joulukuussa 2017, kuinka nuoret kuluttajat vaativat läpinäkyvyyttä ja eettisyyttä huomattavasti enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet. Lehden siteeraaman selvityksen mukaan yrityksen toiminnan läpinäkyvyys on tärkein yksittäinen asiakasuskollisuutta lisäävä tekijä.

Lisäksi nuoret pitävät eettisyyttä yhtenä tärkeimpänä tekijänä arvioitaessa hyviä työnantajia ja asiakkaat etsivät entistä enemmän tietoa kuluttamiensa tuotteiden ja palveluiden taustoista. Yrityksille on entistä tärkeämpää tuottaa luotettavaa tietoa ja osoittaa, että ne ovat asiakkaidensa luottamuksen arvoisia. Henkilötietojen luotettava käsittely ja asiakkaiden läpinäkyvä informointi ovat tässä suhteessa ensiarvoisia.

Läpinäkyvyys ja hyvä tiedonhallinta voivat myös parantaa merkittävästi yrityksen tai organisaation omaa toimintaa. Paras tapa tehdä se on toimia avoimesti ja ottaa tietosuoja osaksi organisaation ydintoimintoja.

Antti Poikolan, Kai Kuikkaniemen ja Ossi Kuittisen kirjoittama ja liikenne- ja viestintäministeriön julkaisema selvitys arvioi, että henkilötietojen vastuullisella käytöllä voi olla merkittäviä liiketoimintahyötyjä etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille.

Panosta tietosuojaan ja siitä viestimiseen

On sanottu, että salailun aika on monelta osin ohi. Uusi tietosuoja-asetus velvoittaa organisaatiot dokumentoimaan tietosuojakäytäntönsä huomattavasti aikaisempaa paremmin. Asetus edellyttää ”selkeää ja läpinäkyvää informointia”.

Enää ei siis riitä, että yritykset tai julkisen sektorin organisaatiot sanovat toimivansa eettisesti tai läpinäkyvästi. Niiden pitää pystyä todistamaan se.

Tietosuoja-asetuksen ensimmäinen vuosi on opettanut, että tietosuoja ja tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon vaikeimmat asiat eivät ole ensisijaisesti tietotekniikkaa tai juridiikkaa, vaan riskiarvioon perustuvaa viestintää. Googlelle langetettiin sakot, koska se ei informoinut asiakkaitaan riittävän selkeästi tietojen käsittelystä.

Jokainen organisaatio joutuu tekemään riskiarvionsa itse, perustuen organisaation tietojenkäsittelyyn liittyviin riskeihin. Googlen kaltaisella jättiyrityksellä riskit ovat luonnollisesti suuremmat kuin suomalaisella järjestöllä tai pk-yrityksellä.

Yksi malli ei sovi kaikille eikä asetus anna ohjetta siitä, missä muodossa rekisteröidyille asiasta pitää kertoa. Se vaatii näkemystä ja viestintäosaamista.

Henkilötietojen luotettava käsittely on osoitus yrityksen kyvystä ja halusta kunnioittaa jokaisen yksityisyyttä ja hoitaa asiakassuhteitaan luottamuksen arvoisesti. Se terävöittää yrityksen omaa toimintaa ja syventää luottamuksellista suhdetta yhteiskuntaan, asiakkaisiin ja työntekijöihin.

Siksi siihen kannattaa panostaa, ja siitä kannattaa myös viestiä.

SYTTYIKÖ LAMPPU?

OTA YHTEYTTÄ

Keskustelu